تست تیم فوتسال دانشجویان
ارسال شده در تاریخ
1397/02/01
06 و 01 دقیقه

تست تیم فوتسال دانشگاه جهت شرکت در مسابقات استانی دوشنبه 96/2/3 ساعت 12 سالن ورزشی دانشگاه برگزار میگردد