زمانبندی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
ارسال شده در تاریخ
1396/10/18
05 و 19 دقیقه

شروع انتخاب واحد از 96/11/02 لغایت 96/11/07

تاریخ حذف و اضافه 96/11/23 لغایت 96/11/27

تشکیل کلاسها از تاریخ  96/11/10 لغایت 97/03/10

شروع امتحانات از تاریخ 97/03/19 لغایت 97/03/30