زمانبندی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
ارسال شده در تاریخ
1396/10/18
05 و 19 دقیقه

شروع انتخاب واحد و ثبت نام نیمسال دوم از 96/11/07 لغایت 96/11/12

تاریخ حذف و اضافه 96/11/28 لغایت 96/12/03

تشکیل کلاسها از تاریخ  96/11/17 لغایت 97/03/24

شروع امتحانات از تاریخ 97/03/27 لغایت 97/04/07