انتصاب دکتر امیر وکیلی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی واحد
ارسال شده در تاریخ
1396/06/12
06 و 11 دقیقه

جناب آقای دکتر امیر وکیلی عضو هیات علمی گروه عمران که پیش از این سمت ریاست اداره عمران را به عهده داشتند، به عنوان

معاون آموزشی و پژوهشی واحد منصوب گردیدند.