آدرس دهی مقالات باشگاه
ارسال شده در تاریخ
1395/11/17
17 و 48 دقیقه

نحوه آدرس دهی اعضا باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان در پژوهش ها

در مقالات فارسي:

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بيضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بيضاء،ایران

در مقالات انگليسي:

Young Researchers and Elite Club, Beyza Branch, Islamic Azad University, Beyza, Iran