مصوبات شورا
ارسال شده در تاریخ
1395/11/17
17 و 22 دقیقه
 
مصوبات عمومي شوراي پژوهش و فناوري واحد بيضا
شماره جلسه
تاريخ جلسه
مصوبه
17
31/2/92
با توجه به اينكه نماينده و اعضاي هيأت علمي تمامي گروه­­هاي تخصصي موجود در شوراي پژوهش و فناوري واحد حضور دارند، مقرر گرديد از اين به بعد به جز در مواردي كه طرح­ها بايد به منطقه و يا سازمان ارسال شوند، نيازي به مطرح شدن در گروه تخصصي نمي­باشد و تصميمات شوراي پژوهشي مستقل و ارجح بر تصميمات گروه تخصصي مي­باشد. لذا با توجه به مصوبه هيأت رئيسه واحد، كليه تصميمات پژوهشي منحصراً توسط شوراي پژوهش و فناوري گرفته خواهد شد.
18
1/1/92
منظور از مجلات خارجي معتبر در تصويب برونداد طرح­هاي پژوهشي، مجلات ISI (wos , listed) و همچنين مجلات نمايه شده توسط موسسات معتبر از جمله Scopus و ISC مي­باشد. مجلات علمي پژوهشي و علمي ترويجي نيز بايد حداقل مجوز از سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي را داشته باشند.
19
22/5/92
مقرر گرديد در صورت ارائه به موقع گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي توسط مجريان طرح، در صورت داشتن رزومه پژوهشي مناسب، مجري مي تواند طرح بعدي خود را به شوراي پژوهش و فناوري ارائه كند.
مجله مورد نظر مجري براي ارسال مقالات مستخرج از طرح­هاي پژوهشي قبل از ارسال بايد مورد تأييد شوراي پژوهش و فناوري قرار گيرد.
از اين پس كليه مقالات ارائه شده با نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيضا بايد با ايميل دانشگاهي اعضاي هيات علمي معرفي شوند. لذا اطلاع رساني به اعضاي هيات علمي در خصوص ساخت ايميل دانشگاهي انجام شود.