مبلغ علی الحساب واریزی جهت انتخاب واحد تابستان
ارسال شده در تاریخ
1399/04/24
03 و 46 دقیقه

مبلغ علی الحساب واریزی جهت انتخاب واحد تابستان  99-98

 

 

کارشناسی ناپیوسته ( بغیر از حسابداری )  7000000 ریال

کارشناسی ناپیوسته حسابداری 3000000 ریال

 

کارشناسی پیوسته معماری شهرسازی فن آوری اطلاعات عمران مکانیک برق  5000000 ریال

کارشناسی پیوسته حسابداری     3000000 ریال

 

کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری    2500000 ریال

کاردانی پیوسته و ناپیوسته معماری عمران ساختمان کامپیوتر الکترونیک و الکتروتکنیک و دامپزشکی 3000000 ریال