مبلغ علی الحساب واریزی جهت انتخاب واحد ترم مهر 99-98
ارسال شده در تاریخ
1398/06/06
04 و 35 دقیقه

مبلغ علی الحساب واریزی جهت انتخاب واحد ترم مهر 99-98

 

کارشناسی ارشد    19/000/000 ریال

 

کارشناسی ناپیوسته ( به جز حسابداری )  10/000/000 ریال

کارشناسی ناپیوسته حسابداری 5/000/000 ریال

 

کارشناسی پیوسته معماری شهرسازی فن آوری اطلاعات 8/500/000 ریال

کارشناسی پیوسته عمران مکانیک برق   7/000/000 ریال

کارشناسی پیوسته حسابداری     4/000/000 ریال

 

کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری    2/800/000 ریال

کاردانی پیوسته و ناپیوسته معماری     5/000/000 ریال

کاردانی پیوسته و ناپیوسته عمران ساختمان کامپیوتر الکترونیک و الکتروتکنیک و دامپزشکی 4/500/000 ریال