زمانبندی انتخاب واحد


نیم تابستان:
شروع ترم : 24تیر ماه
طول نیم سال دوم: 8 هفته در تیر،مرداد و شهریورماه
پایان کلاس ها : 2شهریور ماه
امتحانات : 4شهریور تا 9 شهریور ماه