زمانبندی انتخاب واحد

نیم سال اول:
ثبت نام و انتخاب واحد : 96/6/12 لغایت 96/6/22

شروع کلاس :  96/6/25

حذف و اضافه : 96/7/10 لغایت 96/7/13

پایان کلاس ها : 96/10/14

امتحانات : 96/10/16 تا 96/10/28

 

نیم سال دوم:
ثبت نام و انتخاب واحد : 96/11/7 لغایت 96/11/12

شروع کلاس :  96/11/14

حذف و اضافه : 96/11/28 لغایت 96/12/3

پایان کلاس ها : 97/3/24

امتحانات : 97/3/27 تا 97/4/7

 

نیم سال تابستان:

ثبت نام و انتخاب واحد : 97/4/16 لغایت 97/4/21

شروع کلاس :  97/4/23

پایان کلاس ها : 97/6/1

امتحانات : 97/6/3 تا 97/6/8