زمانبندی انتخاب واحد

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398

 

نیم سال اول:
ثبت نام و انتخاب واحد : 98/6/9 لغایت 98/6/21

شروع کلاس :  98/6/23

حذف و اضافه : 98/7/6 لغایت 98/7/11

پایان کلاس ها : 98/10/12

امتحانات : 98/10/14 تا 98/10/26

 

نیم سال دوم:
ثبت نام و انتخاب واحد : 98/11/5 لغایت 98/11/10

شروع کلاس :  98/11/12

حذف و اضافه : 98/11/26 لغایت 98/12/1

پایان کلاس ها : 99/3/22

امتحانات : 99/3/24 تا 99/4/5

 

نیم سال تابستان:

ثبت نام و انتخاب واحد : 99/4/7 لغایت 99/4/12

شروع کلاس :  99/4/14

پایان کلاس ها : 99/5/23

امتحانات : 99/5/25 تا 99/5/30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398 گروه دامپزشکی

 

نیم سال اول:
ثبت نام و انتخاب واحد : 98/6/9 لغایت 98/6/21

شروع کلاس :  98/6/23

حذف و اضافه : 98/7/6 لغایت 98/7/11

پایان کلاس ها : 98/10/19

امتحانات : 98/10/21 تا 98/11/3

 

نیم سال دوم:
ثبت نام و انتخاب واحد : 98/11/5 لغایت 98/11/10

شروع کلاس :  98/11/12

حذف و اضافه : 98/11/26 لغایت 98/12/1

پایان کلاس ها : 99/3/29

امتحانات : 99/3/31 تا 99/4/12

 

نیم سال تابستان:

ثبت نام و انتخاب واحد : 99/4/7 لغایت 99/4/12

شروع کلاس :  99/4/14

پایان کلاس ها : 99/5/23

امتحانات : 99/5/25 تا 99/5/30