رئیس واحد

دکتر روح الله زارع

تحصیلات : دکتری اقتصاد

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

تلفن : 07136783262

ایمیل : zare@biau.ac.ir