رئیس واحد

دکتر علیرضا ملایی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

تلفن : 07136783262

ایمیل : mollaie@biau.ac.ir