مسئول روابط عمومی و گزینش

 

مهدی خانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق

تلفن : 07136783271 - 07136783262

فاکس : 07136783256

ایمیل : info@biau.ac.ir