اطلاعات کارکنان
نام و نام خانوادگی : واحد سلطاني سروستاني
سمت : مسئول امور دانش بنیان
نام و نام خانوادگی : مجتبي خونگرم
سمت : مدیریت کلاس مسئول انبار
نام و نام خانوادگی : عزيز رضايي
سمت : کارشناس آموزش رشته کامپیوتر - برق- حسابداری
نام و نام خانوادگی : زهرا زارع مويدي
سمت : مدیر آموزش
نام و نام خانوادگی : علی حیدرزادگان
سمت : مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
نام و نام خانوادگی : ابراهیم جمشیدی
سمت : مدیر مالی
نام و نام خانوادگی : حسن زارع
سمت : مدیر امور اداری
نام و نام خانوادگی : مهدی خانی
سمت : رییس اداره روابط عمومی و دفتر ریاست
نام و نام خانوادگی : محمد تقی حسینی سربس
سمت : مسئول حراست
نام و نام خانوادگی : محمد پوراکبرپور
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : محمد حسین جوکار
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : مهدی قاسمی
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : سعید ابراهیمی
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : میثم گودرزی
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : رضا کارگران
سمت : کارشناس آموزش رشته معماری و عمران
نام و نام خانوادگی : فاطمه بانشی
سمت : مسئول امتحانات
نام و نام خانوادگی : داوود خرمندار
سمت : بایگانی آموزش
نام و نام خانوادگی : ابوذر یزدان پرست
سمت : مسئول کتابخانه - کارشناس کارگاه
نام و نام خانوادگی : منصور اسکندری
سمت : مسئول امور فارغ التحصیلان
نام و نام خانوادگی : مجید زارع مویدی
سمت : کارشناس دفتر فرهنگ
نام و نام خانوادگی : میلاد تشویقی
سمت : مدیریت کلاس
نام و نام خانوادگی : آمنه نوری زاده
سمت : مسئول شهریه
نام و نام خانوادگی : جواد ابراهیمی
سمت : متصدی دبیرخانه
نام و نام خانوادگی : فرامرز کشاورز
سمت : متصدی اموال
نام و نام خانوادگی : اسماعیل فداکار
سمت : خدمتگزار
نام و نام خانوادگی : علی بابا بدیع الزمان
سمت : باغبان
نام و نام خانوادگی : بهرام بهار
سمت : سرایدار
نام و نام خانوادگی : یزدانبخش فولاد
سمت : متصدی تدارکات