اطلاعات کارکنان
نام و نام خانوادگی : واحد سلطاني سروستاني
سمت : مسئول امور دانش بنیان
نام و نام خانوادگی : زهرا نيكنام
سمت : مدیر مالی
نام و نام خانوادگی : مجتبي خونگرم
سمت : مدیریت کلاس مسئول انبار
نام و نام خانوادگی : عزيز رضايي
سمت : کارشناس آموزش رشته کامپیوتر - برق- حسابداری
نام و نام خانوادگی : زهرا زارع مويدي
سمت : مدیر آموزش
نام و نام خانوادگی : علی حیدرزادگان
سمت : مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
نام و نام خانوادگی : ابراهیم جمشیدی
سمت : حسابدار
نام و نام خانوادگی : حسن زارع
سمت : مدیر امور اداری
نام و نام خانوادگی : مهدی خانی
سمت : رییس اداره روابط عمومی و دفتر ریاست
نام و نام خانوادگی : محمد تقی حسینی سربس
سمت : مسئول حراست
نام و نام خانوادگی : محمد پوراکبرپور
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : محمد حسین جوکار
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : مهدی قاسمی
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : سعید ابراهیمی
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : میثم گودرزی
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : مهدی حسینی
سمت : کارشناس عمران
نام و نام خانوادگی : رضا کارگران
سمت : کارشناس آموزش رشته معماری و عمران
نام و نام خانوادگی : فاطمه بانشی
سمت : مسئول امتحانات
نام و نام خانوادگی : داوود خرمندار
سمت : بایگانی آموزش
نام و نام خانوادگی : محمود روستا
سمت : مسئول اطلاعات و آمار - دفتر جذب هیات علمی
نام و نام خانوادگی : ابوذر یزدان پرست
سمت : مسئول کتابخانه - کارشناس کارگاه
نام و نام خانوادگی : منصور اسکندری
سمت : مسئول امور فارغ التحصیلان
نام و نام خانوادگی : مجید زارع مویدی
سمت : کارشناس دفتر فرهنگ
نام و نام خانوادگی : سید شهرام سید عزیزی
سمت : مسئول صندوق رفاه
نام و نام خانوادگی : میلاد تشویقی
سمت : مدیریت کلاس