اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگی : علیرضا ملایی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دامپزشکی
سمت : رئیس واحد
نام و نام خانوادگی : مسعود عابدی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دامپزشکی
سمت : معاون آموزشی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی : رضا جاویدان
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : کامپیوتر
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت