اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگی : علیرضا ملایی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دامپزشکی
سمت : رئیس واحد
نام و نام خانوادگی : امیر وکیلی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : عمران
سمت : معاون آموزشی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی : یاسر نعمتی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : سید عباس منتصری
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : پری ناز
مرتبه علمی : کشتکاران
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : حسین خادم الحسینی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
سمت : مدیر گروه کامپیوتر
نام و نام خانوادگی : گوهر ورامینی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : برق - مخابرات
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : احمد روحانی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : برق - قدرت
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : غلامرضا سعیدی فر
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : عمران
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : فرزاد رئیس زاده
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : عمران - سازه
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : علی کریم زاده
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : شهرسازی
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : رسول جهاندارفرد
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری
سمت : مدیر گروه معماری
نام و نام خانوادگی : راحله ایرانپور
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : ادبیات فارسی
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : روح الله زارع
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : اقتصاد
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : علی اصغر پیرو
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : اقتصاد
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : مهدی رخشنده رو
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : معماری - منظر شهری
سمت : مدیر گروه شهرسازی
نام و نام خانوادگی : رضا صداقتی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : برق - قدرت
سمت : مدیرگروه برق
نام و نام خانوادگی : سیما هنرمند
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : الکترونیک
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : زهرا طهمورثی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : حسابداری
سمت : مدیر گروه حسابداری
نام و نام خانوادگی : راضیه عصابخش
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : حسابداری
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : سعدی مویدی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : علوم قرآن و حدیث
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : محمود ترابیان
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : نهال قتصادی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : صدیقه بحرانی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : الهیات و معارف اسلامی
سمت : مدیر گروه معارف
نام و نام خانوادگی : طاهره مصلی نژاد
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : حسابداری
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : علی ابراهیمی اردکانی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : مهدی نیکخواه
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : کامپیوتر
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : محمد حسین احمدی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : عمران
سمت : مدیرگروه عمران
نام و نام خانوادگی : رسول رجب پور
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری
رشته : عمران
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت
نام و نام خانوادگی : طاهره زارع
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دکتری
رشته : ریاضی محض
سمت : عضو هیات علمی تمام وقت