تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397

 

نیم سال اول:
ثبت نام و انتخاب واحد : 97/6/10 لغایت 97/6/21

شروع کلاس :  97/6/24

حذف و اضافه : 97/7/7 لغایت 97/7/12

پایان کلاس ها : 97/10/13

امتحانات : 97/10/15 تا 97/10/27

 

نیم سال دوم:
ثبت نام و انتخاب واحد : 97/11/6 لغایت 97/11/11

شروع کلاس :  97/11/13

حذف و اضافه : 97/11/27 لغایت 97/12/2

پایان کلاس ها : 98/3/23

امتحانات : 98/3/25 تا 98/4/6

 

نیم سال تابستان:

ثبت نام و انتخاب واحد : 98/4/8 لغایت 98/4/13

شروع کلاس :  98/4/15

پایان کلاس ها : 98/5/24

امتحانات : 98/5/26 تا 98/5/31